Zásady ochrany osobných údajov


Naša spoločnosť spracuváva informácie o zákazníkoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla
spoločnosti KODRETES – Klinčúch s.r.o. alebo elektronicky na email kodretes@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia
Vašej objednávky, prípadne informovanie o akciách, novinkách a zľavách. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť, alebo aktualizovať prostredníctvom e-mailu. V
prípade, že si želáte odstrániť Vaše osobné údaje, požiadajte nás o to e-mailom. Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako táto webová stránka používa súbory cookie. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Podmienky používania webovej stránky

1. PREVÁDZKOVATEĽ

KODRETES – Klinčúch s.r.o., Belá 1955/5, 911 01 Trenčín, IČO: 51 208 610, DIČ: 212 063 83 11, IČ DPH: SK2120638311 ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

2. COOKIES

Pri použití webových stránok www.kodretes.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú analyzovanie aktivity užívateľa na webstránke), pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú
nasledovné:

 • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.
 • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  • a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,
  • b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam www.kodretes.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať).
 • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max. 2 roky od posledného udelenia súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky www.kodretes.sk.

3. BEZPEČNOSŤ STRÁNKY

Webstránka www.kodretes.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnáročnejšími technickými štandardami.

4. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.kodretes.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom je v takomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa
kontaktovať užívateľa a poskytnúť prípadné odpovede alebo poradenstvo. Osobné údaje, ktoré môže užívateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:

 1. meno a priezvisko [povinné]
 2. e-mailová adresa [povinné]
 3. telefónne číslo [dobrovoľné]

SPRÁVNOSŤ – Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne.
TRVANIE SPRACOVANIA – Osobné údaje budú spracované iba na dobu nie viac ako 3 roky.
ÚČEL – Účelom spracovania osobných údajov užívateľa je spätné kontaktovanie užívateľa.

5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení
neskorších zmien. Ako užívateľ máte najmä právo na základe emailovej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na
e-mail kodretes@gmail.com požiadať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
 2. prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich
 3. opravu vašich osobných údajov
 4. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
 5. vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním,
 6. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Rovnako máte právo písomne alebo e-mailom (na adresu alebo email kodretes@gmail.com):

 1. odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
 2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené právo a sloboda iných osôb. Pre  meranie štatistík návštevnosti používame aplikáciu Google Analytics od spoločnosti Google. Viac o tom ako používa spoločnosť Google súbory cookie sa dočítate tu.